Kontrakt zawarty między konwentem a Nieśniowskim przytoczony w całości

  »Die 6-ta Junii a. d. 1654. Stało się postanowienie między Wielebnym Ojcem Jackiem de Martino, prowincjałem Zakonu Błogosławionego Jana Bożego, natenczas przy konwencie świętej Urszule rezydującym, a między panem Jakubem Nieśniewskim, snycerzem i obywatelem kazimierskim, względem wystawienia ołtarza wielkiego w kościele św. Urszule, na ulicy św. Jana stojącym. A to postanowienie stało się w ten sposób, iż pomieniany pan Jakub snycerz przyobiecał wystawić na święty Michał blisko przyszły (29 września) w roku teraźniejszym 1664 ołtarz wielki u ś. Urszule. Wysokość tego ołtarza ma być na kamzams łokciem wyżej albo półtora, szerokość zaś według proporcyj kościelnej i wysokości ołtarza. A ten ołtarz powinien być czarny, na glans polerowany na kształt hebanu. Tumba gruszkowa (z drzewa gruszkowego) wszystka i roma (rama) gruszkowa, zasłupie lipowe, gzyms olszowy, kule w tymże gzymsie flamowane gruszkowe, także też w zwierzchnim gzymsie flanowanie gruszkowe ma być. Przy tym ołtarzu mają być osoby do upodobania sześć: naprzód między słupami osób para w muszlach, drugie dwie stojące na gzemsie, na wierzchnim gzemsie osób para leżących. Słupy do złocenia mają być białe lipowe, rzeźby ma być w tumbie sztuk czternaście, pod posągami i nad muszlą w gzymsie według kształtu także rzeźba pójdzie, szpręgle poboczne w gzymsie i w romie sztab rzezany.
  Pomieniony pan snycerz będzie powinien ołtarz teraźniejszy wielki, w którym jest świętej Urszule obraz, przenieść na insze miejsce, kędy jest Effigies flagellationis i przyczynić osób trzy na wierzch tegoż ołtarza, według proporcyi drugiego ołtarza Crucifixionis ex opposito, także przyczynić szpręgli postronne i gzyms na wierzch pod osoby a pod średnią osobę powinien będzie dać "tablicę według drugiego ołtarza wysokości.
  Za który ołtarz tak wielki jako i wystawienie pomniejszego stanęła ugoda z obu stron za złotych polskich czterysta i piętnaście na raty trzy rozdzielone. Pierwsza rata przy zawarciu kontraktu złotych polskich sto pięćdziesiąt, druga rata na dzień świętej Maryi Magdaleny (22 lipca) także złotych sto pięćdziesiąt powinno będzie wydać, trzecią złotych sto i piętnaście przy oddaniu roboty.
 A gdy i drugi ołtarz Flagellationis p. Jakub wystawi według wysokości Krucyfiksu i proporcyi, tedy nadto przyobiecuje Wielebny Ojciec Prowincyał złotych pięć. A jeżeliby która strona tego kontraktu nie dotrzymała, tedy zakładem to sobie warują takiej drugiej sumy, jako wyżej opisano. 
  Działo się w konwencie ś. Urszule przy bytności X. Emmanuela Zaleyskiego i X. Benedykta Trzcińskiego zakonu Błogosławionego Jana, Bożego kapłanów, na co dla lepszej wiary obiedwie się strony podpisały dnia i roku jako wyżej. Fr. Hyacinthus de Martino Provincialis et commissarius generalis promitlo ut supra el. obligo. Jakub Nieśniowski obiecuję jako wyżej.
  Tegoż dnia odebrałem od Wielebnego Ojca Prowincyała pierwszą ratę, jako wyżej kontrakt opiewa: złp. sto pięćdziesiąt i na to się podpisuję. Jakub Nieśniowski. Die 23 Julii. Ja niżej mianowany Jakub Nieśniowski czynię wiadomo, żem odebrał od Wielebnego Ojca Prowincyała drugą ratę na dzień Maryi Magdaleny złp. sto pięćdziesiąt, na co się ręką moją podpisuję i obiecuję według kontraktu wystawić ołtarz wielki na termin naznaczony. Działo się w konwencie Ś. Urszule, ut supra. Jakub Nieśniowski mpa.«.

O zapłaceniu trzeciej raty Nieśniowskiemu za wykonanie ołtarza wielkiego niema zapiski na kontrakcie. Umówioną pracę wykonał jednak Jakub Nieśniowski w całości.